پرسنل آموزشگاه

پرسنل آموزشگاه

نازمحمد گرگانلی دوجی (مدیر آموزشگاه قسمت پسرانه و مدرس ریاضیات متوسطه دوم و کنکوری)

مایه گوزل یاپنگ غراوی (مدیر آموزشگاه قسمت دخترانه و مدرس ریاضیات متوسطه اول و چرتکه)

یاشار گرگانلی دوجی (دستیار مدیر آموزشگاه)

کامیار گرگانلی دوجی (دستیار مدیر آموزشگاه)