مشاورها


سرکار خانم خدیجه پاداش

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مشاوره

تخصص: مشاوره پیش از ازدواج

ساعت حضور: 8

روز حضور: شنبه

برای دریافت نوبت باید وارد سایت شوید.