مشاورها


سرکار خانم اعظم محمدی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

تخصص: لکنت زبان/پرورش مهارت های حرکتی

ساعت حضور: 8

روز حضور: شنبه

برای دریافت نوبت باید وارد سایت شوید.


سرکار خانم مریم فاضلی زاده

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

تخصص: تشخیص و درمان اختلالات یادگیری

ساعت حضور: 8

روز حضور: شنبه

برای دریافت نوبت باید وارد سایت شوید.


سرکار خانم لیلی یوسفی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مشاوره

تخصص: مشاوره فردی-اعتیاد

ساعت حضور: 8

روز حضور: شنبه

برای دریافت نوبت باید وارد سایت شوید.